Tescil ve Üyelik » Duyurular

                       


ADANA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ UYARILAR


Müdürlüğümüzün iletişim numarası

0 (850)  346 01 01


***Tescil işlemlerinde, elle yazılı banka bloke yazısı, SMMM Raporları vb. kesinlikle kabul edilmemektedir. Verilecek tüm belgeler bilgisayarda yazılmış ve her sayfası imzalı olmalıdır!!!***


 • Kuruluş tescil ve imza tasdik işlemleri Odamızın 1. Katında “Ticaret Sicili Müdürlüğü Kuruluş Onay ve Tescil Ofisi” nde gerçekleştirilmekte olup, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır. Ticaret Sicili Müdürlüklerinde çalışan müdür, yardımcısı ve diğer personele karşı işlenen suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır. Ofiste gerçekleşen sahtecilik, hakaret vb suç unsuru teşkil eden tüm eylemler tutanak altına alınıp derhal Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir (Kamu Görevlisine hakaret TCK m. 125/3, Resmi  ve Özel Belgede sahtecilik TCK m. 204-212, Kamu görevlisini tehdit TCK m. 106, Kamu hizmetlerine engel olunması TCK m.  113, Kişilerin huzur ve sükununu bozma TCK m. 123). Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze ibraz edilecek defterlerin sayfa numaralarının doğru, eksiksiz, silinmemiş, numaraların üzeri çizilmemiş, kurşun kalemle yazılmamış olması gerekmektedir. Defterin hangi defter olduğu açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde üzerinde yazılı olmalıdır. Bu kurallara uymayan defterler kabul edilmemektedir. Üzerinde sadece "Karar Defteri" yazılı defterler kabul edilmemektedir (Ticari defterlere ilişkin tebliğ gereğince).
 • 6102 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir.” ifadesine yer verildiğinden, herhangi bir ayrım gözetmeksizin gerçek kişi tacirler ile kollektif, adi komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatifleri temsil ve ilzama yetkili kılınan şahısların tamamının imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu çerçevede, Kanuni bir zorunluluk olarak bahsi geçen şahısların imza beyanlarına dair işlemlerin kesinlikle noterlerce yapılmaması, Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlüğümüzce yapılması gerekmektedir.
 • Ticaret Odası, Sanayi Odası, Mimarlar Odası veya başkaca bir odaya kayıt olmak ile Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıt olmak farklı şeylerdir. Bu nedenle telefonla odamız santraline sorulacak sorularda odamıza kayıtla ilgili soruları Oda sicil bölümüne, Ticaret Sicili Müdürlüğümüze sorulacak soruların ise müdürlüğümüze sorulması için gerekli açıklamanın yapılması önem arz etmektedir. Müdürlüğümüzün üye aidatları ile bir ilgisi de bulunmamaktadır. Üye aidatlarını lütfen odamızın Mali İşler Bölümüne sorunuz. Sigorta işlemleri, kapasite raporu, ekspertiz raporları için de İç Ticaret Bölümü ile irtibat kurmanız gerekmektedir. 
 • Müdürlüğümüze yapılacak tescil başvurularında kayıt olunacak oda için tescil evraklarından birer nüsha fazla getirmeniz gerekmektedir.  
 • 01.01.2016 tarihinden itibaren MERSİS tescil girişleri müdürlüğümüz tarafından yapılmayacaktır. Tescil işleminin MERSİS girişi firma yetkilisi e-imzası ile yapılarak, talep numarası müdürlüğümüze ibraz edilmelidir. YENİ..
 • Şirketler ile ilgili sıkça sorulan soru ve cevapları görmek için tıklayınız...
 • 14.02.2014 tarihine kadar sermayesini artırmayan şirketler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığının genelgesi ile ek süre verildi.
 • Ticaret Unvanı tespitinde kriterler yeniden belirlendi. 14.02.2014 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tebliği..
 • Tüm Yeni Kayıt İşlemlerinde Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Taahhütnameye NACE Kodunuzun Yazılması Gerekmektedir.
 • NACE Kodu sorgulamak için tıklayınız
 • Anonim şirketlerin tüzel kişi temsilcisi yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerin tüzel kişi temsilcisi müdürlerine önemli duyuru...
 • Sermaye şirketlerinde nakdi sermayenin 1/4 ünün bankaya yatırılması ve blokenin çözülmesi hakkında...
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda dikkat edilmesi gereken önemli tarihler...
 • Ticari defterlere ilişkin tebliğ yayınlandı...
 • Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik...
 • !!!Tescil başvurularında, başvuru dilekçelerine Güncel Vergi Dairesi ve numarasının doğru şekilde yazılması zorunludur!!
 • YENİ....REKABET KURUMU ÖDEMELERİ HAKKINDA.            Yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü, Rekabet Kurumu adına ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilir. Kuruluş veya sermaye artırımından vazgeçilmesi halinde, yapılan ödeme tutarının iade edilebilmesi için, bir dilekçe ile Kuruma başvurulması gereklidir. Dilekçeye; makbuz, noterden tasdikli sarfı nazar kararı, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenen tescilin yapılmadığına dair belge eklenir.  Ödemenin eksik yapılması durumunda; eksik kısım tahsile yetkili birime yatırılacak ve her iki makbuz ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilir. Ödemenin fazla yapılması durumunda; ortaklığın yazılı talebi üzerine, iadeye konu olacak miktar ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilerek, bir yazı ile talep sahibine bildirilir. Talep sahibi olan ortaklık, makbuz örneği ile söz konusu yazıyı bir dilekçe ekinde, Kuruma intikal ettirir. Yapılacak inceleme sonucunda fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen tutarlar yatıranlara iade edilir.
 • YENİ....Resmi yazışma adresimiz Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü Karasoku Mah. Abidinpaşa Cad. No:22 Seyhan Adana' dır.  
 • YENİ....***SMM VE YMM RAPORLARI HAKKINDA UYARI******Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri Raporların Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu m. 45, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik m.42-43-44, Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik m. 2-3-21 ila 32 nci maddeler, 36 ila 38 inci maddeler, 79 ila 82 nci maddelerine uygun olması ve yasak işlerde rapor düzenlenmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. 
 • ***Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre m. 18’ e göre  rapor ile mali tablo ve beyannameler arasındaki mutabakatın sağlanması yeminli mali müşavirin sorumluluğundadır. Düzenlenen raporların birer örneği, tasdik konusu belgelerle birlikte tasdiki isteyen mercie doğrudan yeminli mali müşavirce verilirm. 19’ a göre rapor sayısının başına yeminli mali müşavir deyimini ifade eden "YMM" rumuzu konulur. Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporların her sayfası paraf edilir, mühürlenir, son sayfası ise imzalanır ve mühürlenir. Tasdik konu ve kapsamı itibariyle düzenlenecek raporlarda yer alacak asgari konular ve rapor disposizyonları tasdike tabi tutulan konu ile ilgili olarak Bakanlıkça çıkartılacak tebliğlerde belirlenir. Raporlar, tespit edilmiş dispozisyona uygun olarak, kolay anlaşılır, kısa cümleler halinde açık bir uslüp ile kaleme alınır. Raporlardaki açıklamalar tereddüde mahal vermeyecek nitelikte olur. Sürekli denetlemeyi gerektiren tasdik raporlarında, mali tablo ve raporlar üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olan veya olması muhtemel her türlü mevzuat aykırılıkları ve mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun hazırlanıp hazırlanmadığı belirtilir. Yeminli mali müşavir, bir bütün olarak ele alınan mali tabloların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu hakkında edindiği kanaatini; tespit olunan beyanların ilgili mevzuat hükümleri ve mali tablolar ile uyumlu olup olmadığı yolundaki görüşünü ortaya koymakla yükümlüdür.

 

 ADANA TİCARET ODASI ÜYELİĞİNİN İŞLETMENİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Powered by macikkar