Ticaret Sicil » Münfesih Durumdaki Şirket ve Kooperatiflerin İhtar ve İlanı

Müdürlüğümüze kayıtlı bulunan limited - anonim şirketler ve kooperatiflerle ilgili olarak önemli duyuru!!!

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile   "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin  İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları tebliğ uyarınca resen terkin edilmektedir.  11.9.2014 günü mükerrer resmi gazetede yayımlanan torba yasadaki ek geçici 10.madde gereği bu işlemler 1 Temmuz 2015 tarihine kadar devam edilecektir.

 

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

 

1- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler,

2-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen  anonim ve limited şirketler ile  kooperatifler,    

3- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile  kooperatifler, 

4- Müdürlüğümüze dilekçe ve ekinde ticaret sicili kayıtlarındaki adresin bulunduğu yerdeki vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden;  vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin en geç 01 Temmuz 2015 tarihine kadar müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde ilgili yasa hükmü gereği resen silinmeleri mümkün olabilecektir.

                                                           

  Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden


Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.


         Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait mal varlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.

İHTAR VE İLANI YAPILAN FİRMALAR LİSTESİ; 

30/06/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

30/04/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

09/03/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

08/01/2015 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

02/12/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

03/11/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

29/09/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

25/06/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

21/03/2014 TARİHLİ LİSTEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ... 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA SİLİNEN FİRMALAR LİSTESİ;

SİCİL KAYITLARI 16.09.2013 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 21.10.2013 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 17.02.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 11.03.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 12.06.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

SİCİL KAYITLARI 30.06.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 13.10.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 24.11.2014 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 27.02.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 23.03.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 27.04.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 27.05.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 30.07.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 07.09.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 15.10.2015 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 14.03.2016 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

SİCİL KAYITLARI 30.03.2016 TARİHİNDE RE'SEN SİLİNEN ŞİRKET VE KOOPERATİF LİSTESİNİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Powered by macikkar