Üye Bilgileri » Üye Aidat Bilgisi
2019 YILINDA UYGULANAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ
Derece  
Kayıt Ücreti  
Yıllık Aidat Ücreti  
Kayıtlı Sermaye  
Başlangıç Tutarı  
Bitiş Tutarı  
FEV 680,00 TL 680,00 TL 50.000,00 TL ve Yukarısı
1 455,00 TL 455,00 TL 25.000,00 TL 49.999,99 TL
2 420,00 TL 420,00 TL 5.000,00 TL 24.999,99 TL
3 350,00 TL 350,00 TL 500,00 TL 4.999,99 TL
4 260,00 TL 260,00 TL 0,00 TL 499,99 TL
5 350,00 TL - - -

Üye Aidat İşlemleri

  • İçinde bulunulan takvim yılına ait Yıllık aidata esas olacak derece ve tarifeler aşağıya çıkartılmıştır. Munzam aidat için ise bir önceki takvim yılına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri esas alınacaktır.
  • 5174 Sayılı Kanun gereğince, Adana Ticaret Odası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl, Yıllık ve Munzam aidat iki eşit taksitte tahsil edilir.
  • Aidat; Yıllık ve Munzam aidat olarak iki çeşittir.
  • Aidatların 1.Taksitlerinin son ödeme günü 30 HAZİRAN, 2.Taksitlerinin son ödeme günü 31 EKİM'dir.
  • Zamanında ödenmeyen aidatlara 6183 Sayılı Kanun gereği aylık gecikme zammı uygulanır.
  • Aidatlar oda üyeliği devam ettiği sürece tahakkuk ve tahsil edilir.

Yıllık Aidat

ATO üyeleri, kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve aşağıdaki tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk edilir.

Anonim ve Limited Şirketlerin şubelerinin sermayeleri kanunla belirlenmiş şirket kuruluş limitlerinin altında ise, sermaye miktarına bakılmaksızın Limited Şirketlerin şubeleri 2. Dereceye, Anonim Şirketlerin şubeleri Fevkalede Dereceye Alınır.

Derece ve Değişikliği

Şirketlerin Sermaye Değişikleri ile İlgili Derecelendirme :

Şirketler, sermaye değişikliği yaptıktan ve bunu tescil ve ilan ettirdikten sonra, derece değişikliği yapılır.

Not: Şirketlerin sermaye değişikliklerine istinaden yapılacak derece değişikliği, tescil edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren geçerlidir.

Şahıs Firmalarının Sermaye Değişikliği ile İlgili Derecelendirme;

Firma sahibi "Ticaret Odası Başkanlığı"na bir dilekçe ile başvurur. Firma sahibinin iş yerinde (mahallen) yapılan tahkikat ve elde edilen bilgi ve belgeler (son iki yıla ait bilanço, gelir tablosu, vergi levhası ve yeni beyan olunan sermayeyi kanıtlayacak sair belgeler.) dikkate alınarak hazırlanan raporun incelemesi ve onayından sonra derece tespit edilir.

Not: Şahıs firmalarının sermaye değişikliği başvurularına bağlı olarak yapılacak derece değişikliği, bir sonraki yıldan itibaren geçerlidir.

Munzam Aidat

Şahıs firmalarının gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen ticari bilânço karı üzerinden % 0,5 (binde beş) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar beyanname suretlerini (ticari kazanç ve ticari bilânço karlarını gösteren) Adana Ticaret Odası Mali İşler Müdürlüğü'ne elden, faksla (0.322 352 80 25) ya da e-posta (muhasebe@adana-to.org.tr) adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait (ticari bilânço karı veya ticari kazanç) x %0,5 binde beş)

Örnek: 2010 yılı munzam aidat = 2009 (ticari kazanç veya ticari bilanço karı) x % 0,5 (binde beş)

2010 yılında Munzam aidat tavanı : 7.605 TL'dir.

Aynı faaliyet alanı içerisinde birden fazla Odaya (5174 Sayılı Kanuna göre) kayıtlı olanlar kendileri için tahakkuk etmiş yıllık aidatın ve munzam aidatın yarısı kadar ödeme yaparlar.

Bu durumdaki üyelerimiz (Adana Sanayi Odasına kayıtlı bulunan) her yıl Mart ayı sonuna kadar bu durumlarını Adana Sanayi Odası'ndan alacakları belge ile Odamıza belgelendirmek zorundadır.

Örnek: A Firmasının 2003 yılında Odamıza kayıt olmuş ve 2008 yılında kayıtlı sermayesi 10.000 TL ve ticari bilanço karının 23.512 TL olduğunu farz edelim.

A firması 2007 yılında diğer Odaya da kayıt olmuş olsun.

Bu durumda 2.derecede bulunduğundan ödeyeceği yıllık aidat 150 TL olacakken, diğer Odaya kayıtlı olduğunu firma belgelendirdiği takdirde Odamıza ödeyeceği yıllık aidat yıllık toplam 75 TL olacak ve 2 (iki) taksitte ödeme yapabilecektir.

Firma kayıtlı bulunduğu diğer Odada da kendisi için belirlenmiş yıllık aidatın yarısı kadar ödeme yapar.

Firmanın 2009 yılında ödeyeceği;

Munzam Aidat = 2008 (ticari kazanç veya ticari bilanço karı) x % 0,5 (binde beş)

Munzam Aidat = 23.512 x % 0,5 (binde beş)

Munzam Aidat = 117,56 TL

Bu durumda firmanın ticari bilanço karından hesaplanan Munzam aidatı 117,56 TL olacakken, diğer Odaya kayıtlı olduğunu firma belgelendirdiği takdirde Odamıza ödeyeceği Munzam aidat toplam 58,78 TL olacak ve 2 (iki) taksitte ödeme yapabilecektir.

A firması içinde bulunulan yılda diğer Odaya da kayıt olmuş olsun.

Bu durumda Kayıt olunduğu yıl sadece kayıt ücreti ödeneceğinden, diğer Odaya kayıt ücreti ödeyen firma, Odamıza yıllık ve munzam aidatlarını tam ödeyecektir.

Bir sonraki yıl diğer Odadan alacakları belgeyi (kayıtlı olduğuna dair) Odamıza belgelendirmek suretiyle kendileri için tahakkuk etmiş yıllık aidatın ve munzam aidatın yarısı kadar ödeme yapabileceklerdir.

Powered by macikkar